Duševné zdravie

Rada vlády SR pre duševné zdravie bola zriadená 24. februára 2021 vládou Slovenskej republiky ako jej stály poradný orgán, ktorý plní koordinačné, konzultatívne a odborné úlohy v oblasti ochrany a podpory duševného zdravia, prevencie vzniku duševných porúch, psychodiagnostiky, liečby duševných porúch, následnej starostlivosti o pacientov s duševnými poruchami, výskumu duševného zdravia, vzdelávania odborníkov poskytujúcich starostlivosť o duševné zdravie a služby, tvorby politiky duševného zdravia a sledovania kvality v uvedených oblastiach.

Duševná hygiena je odbor, ktorý sa zaoberá rozvojom a podporou duševného zdravia. Je to vlastne súbor opatrení, postupov a poznatkov o spôsobe života a správaní, ktoré umožňujú zachovať si a udržať psychické a psychosomatické zdravie.

V rámci prevencie v oblasti duševnej hygieny sa snažíme o odstraňovanie záporných spoločenských javov a vyhľadávanie a pomoc ohrozeným osobám. Duševne zdravý a vyrovnaný človek je schopný prežívať pocit spokojnosti a šťastia pri súčasne dobrej fyzickej i psychickej zdatnosti. Je potrebné spomenúť, že duševne vyrovnaní sú odolnejšie voči chorobám, najmä
psychosomatickým chorobám – minimálne tretina (ulcus, asthma, hypertenzia).
Osobné vlastnosti charakteristické pre duševné zdravie možno pestovať a rozvíjať,
vyrovnaný človek, má priateľov, má rád, je úspešný vo vzťahoch, má správny režim dňa, spánok, zdravou stravu i životosprávu.

Pre duševné zdravie je dôležité také nepotlačovať svoje pocity a hovoriť o nich, oddeľovať pracovný život od osobného, počítať so stresujúcimi situáciami a aktívne ich prijímať, udržiavať okolo seba dobré sociálne zázemie a vzťahy s druhými ľuďmi, naučiť sa organizovať si čas, naučiť sa asertivite, naučiť sa relaxovať, nájsť si zmysluplnú pracovnú činnosť a veriť vo vlastné schopnosti a sebauplatnenie.

Práve u zmyslenej činnosti vo vzťahu k študentom bycom sa radi zastavili. Hovorí sa, že ten, kto má svoju prácu rád, vedie spokojnejší a dlhší život. O študentoch sa v tejto súvislosti ale príliš nehovorí. Snáď za to môže zdanlivo krátka doba, ktorá je pre status študenta vymedzená. Napriek tomu môže mať a má veľký vplyv na študenta odbor, ktorý si na štúdium vybral. Pokiaľ si študent vyberie odbor, ktorý ho baví, prispieva k svojej duševnej hygiene bezpochyby výrazne viac ako študent, ktoré jeho odbor nebaví alebo dokonca ktorý je mu protivný.