EXPERTNÍ SYSTÉMY V PÉČI O ZDRAVÍ

Expertní systém je softwarová aplikace, která využívá umělou inteligenci. Může dosáhnout srovnatelné úrovně s lidským expertem při určité specializaci a v určité problematice. ,,Systém hledá řešení problému v rozsahu určitého souboru tvrzení nebo jistého seskupení znalostí, které byly formulované experty pro danou specifikovanou oblast. Má za úkol poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo doporučit řešení v konkrétní situaci. ´´ (3) Jsou používány pro podporu rozhodování nebo pro přímé rozhodování. Cílem je přenos kvalifikace a informací od expertů na laiky, resp. zajištění přenosu řešení problému do běžné praxe.

Expertní systémy mají mnoho oblastí uplatnění – medicína, obchod, výroba, strojírenství, školství, armáda, doprava, věda atd.

Základní složky každého expertního systému jsou: báze znalostí, interferenční mechanismus, I/O rozhraní (tj. uživatelské, vývojové, vazby na jiné systémy), vysvětlovací modul a modul pro udržování znalostí. Báze znalostí obsahuje znalosti z určitého oboru a znalosti o řešení problému. Báze faktů obsahuje data k řešenému problému. Interferenční mechanismus obsahuje algoritmy schopné řešit problémy.

Expertní systém musí splňovat dvě základní podmínky, aby mohl být využit pro řešení vybraného problému: ,,1. Musí se jednat o problém složitý rozsahem nebo neurčitostí vztahů, pro nějž exaktní metoda řešení buď není k dispozici, nebo není schopna poskytnout řešení v požadované době. 2. Efekty plynoucí z použití expertního systému musejí převyšovat vynaložené náklady. To znamená, že by mělo jít o problém s opakovanou potřebou řešení a značnými finančními dopady, pro nějž lidští experti jsou drazí nebo omezeně dostupní. ´´ (3)

,,Expertní systém po té, co obdrží informaci od uživatele o řešeném problému, klade uživateli otázky, kterými hledá a upřesňuje oblast řešení v bázi znalostí. Expertní systém vyhledává v bázi znalostí na základě faktů a symptomů sdělených od uživatele. Uživatel, mírou své interpretace a schopnosti logicky vysvětlit problém, může však expertní systém nesprávně evokovat k chybným závěrům. ´´ (2)

Expertní systémy mají množství výhod. Poskytuje stále stejné výsledky, protože není ovlivňován psychickou ani fyzickou kondicí, a proto může být stále soustředěný na každý problém. Zároveň je možné používat umělý systém současně na více místech a na různé účely. Dále umožňuje část expertových znalostí předat i neexpertovi a tím ho obohatit. Slouží i jako školící nástroj pro méně zkušené pracovníky a tím zvyšuje jejich kvalifikační úroveň. V neposlední řadě umožňuje řešit složité problémy a poskytuje standardizované řešení.

Na druhou stranu mají expertní systémy řadu nevýhod, které počítače lidstvu přinášejí. Počítače mají především omezené uvažování, protože jejich myšlení není kreativní a mohou uvažovat jen v tendencích zadaných člověkem. Znalosti člověka se postupně vyvíjejí na základě získaných zkušeností, ale expertní systém zůstane bez lidského zásahu stále stejný po řadu let. Třetí nevýhodou je, že nelze podchytit všechny aspekty rozhodování lidského experta. Zároveň má lidský expert další vlastnosti, které do expertního systému nelze promítnout – např. tzv. selský rozum, intuici, schopnost rozpoznat velmi vzácné výjimky a okamžitě se jim přizpůsobit.

Musíme si uvědomit, že komplexní diagnostické expertní systém je zatím nereálný, a proto se vždy soustředí jen na dílčí úlohy – stomatologie, antibiotika, nádory, infekční lékařství a další.

Jedním expertním systémem, který je široce používaný v lékařské praxi je PC DOCTOR. Jedná se o moderní program, který je určen pro všechny ambulantní praxe včetně dětských i praktických lékařů. Poskytuje ideální řešení pro veškerá zařízení, jak pro malou ambulanci, tak pro velkou polikliniku či lůžkové zařízení. Program má několik základních charakteristik:

-řeší problematiku administrativy v lékařské praxi

-jednoduchá obsluha a přehlednost

-sledování nákladů

-možnost práce s obrazovou dokumentací

-rychlá výměna dat se zdravotní pojišťovnou a dalšími zdravotnickými zařízeními

-vedení kartotéky a ukládání výsledků vyšetření

-souhrnný pohled na historii všech onemocnění a vyšetření pacienta

-nízké pořizovací náklady

-bohatá nabídka funkcí programu

-nevyžaduje žádné speciální odborné znalosti od obsluhy

-bezpečná ochrana dat

Lékaři či lékařská zařízení si mohou zakoupit buď základní, bohatě vybavený program, ale jsou k dispozici i rozšířené specializované verze pro obory pediatrie, neurologie, gynekologie, oftalmologie, ortopedie, diabetologie, urologie, ORL, alergologie, imunologie atd. Programy jsou určeny pro počítače vybavené operačním systémem Microsoft® WindowsTM.

Dalším projektem používaným v medicíně je GIDEON, který vznikl v roce 1995. Databáze zahrnuje tropická a infekční onemocnění, epidemiologii, mikrobiologii a terapii nemocí. Jedná se o online aplikaci s pravidelným updatem.

Důležitým nemocničním systémem je HELP (Health Evaluation through Logical Processes). Uplatňuje se v oblasti kontroly zpracování dat (např. sledování transfuzního programu), monitoringu výsledků z laboratoří a v oblasti diagnostiky a péče o pacienty (detekce špatně předepsaných léků, doporučení vhodné léčby s co nejmenšími riziky a přijatelnou cenou,…).

Aplikace PEPID (Portable Emergency Physician Information Database) se zabývá elementárními postupy v medicíně. Obsahuje diagnózy a způsoby léčení pro více jak 1100 případů. Také zde najdeme databáze léků, jejich správné dávkování, indikace/kontraindikace jejich podání a možné nežádoucí reakce spojené s používáním léčiva. Uvedení tohoto projektu přecházelo čtyřleté testovací období.

Další oblast, ve které se můžeme setkat s expertními systémy je preskripce léků. Je to rychlý a jednoduchý způsob kontroly předepisování léků. ,,Aplikace realizuje vazbu preskripce na diagnózu (každého léku), popřípadě na nosný lékařský výkon (podle dostupnosti znalostní databáze), upozorňuje na možný nesoulad preskripce s moderními poznatky při léčbě určitých druhů onemocnění (podle připojených expertních systémů – léčba ATB, léčba hypertenze, aj.), kontroluje možné interakce s aktuální i předchozí preskripcí pacienta, a to nejen u léků na recept, ale i u léků za hospitalizace, kontroluje soulad preskripce s pozitivním listem léků či omezení daná negativním listem léků, kontroluje soulad preskripce s preskripčními a indikačními omezeními, se stanovenými limity zdravotních pojišťoven aj. Všechny země využívající takovéto aplikace „ePreskripce“ jednoznačně dokladují vysoké úspory v nákladech na léky. ´´ (4) Expertní systém pro preskripci poskytují i možnost ochrany pacientů před chybnou farmakoterapií a významně tak podporuje kvalitu poskytované zdravotní péče. Při elektronickém předepisování se využívá značkovacího jazyka XML a elektronického podpisu. Každý recept musí být odeslán do centrálního úložiště elektronických receptů, které v České republice zřizuje, spravuje a kontroluje SÚKL (Státní úřad pro kontrolu léčiv). Systém vygeneruje identifikační znaky, které lékař důvěrně sdělí pacientovi a ty pak slouží pro identifikaci při výdeji léčivého přípravku. Dokud není recept vydán, tj. údaje nebyly poskytnuty lékárníkovi, může lékař recept měnit či rušit – všechny změny jsou zaznamenány a jsou monitorovatelné. V ČR se systém ePreskripce využívá jen minimálně.

Závěrem bych chtěla shrnout, že expertní systémy jsou nezbytným prvkem automatizace rozhodování, zkvalitňují rozhodovací proces a jsou základem budoucího řízení ve složitých situacích. Umožňují přenos technologií mezi rozvinutými a rozvojovými státy.

Expertní systémy zasahují do každého okamžiku života člověka v současné společnosti (Giddens 1998). Důvěra v tyto systémy přináší pocity jistoty a bezpečnosti, proto souvisí i se vztahem k rizikům. Lidé sice vědí, že jejich jednání s sebou nese určitou míru rizika, ale zároveň věří, že díky ,,vševědoucímu´´ expertnímu vlivu bude toto riziko podstatně zmenšeno, aniž by měli sami ponětí o tom, jakým způsobem se tak stane. Expertní systémy vytváří v lidech očekávání a důvěru. Důvěra ve vědu a expertní systémy je důležitý mechanismus zajišťujících pocit jistoty lidí, a tedy i fungování společnosti.

 

 

 

POUŽITÉ ZDROJE:

(1)http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Expertn%C3%AD_syst%C3%A9my_v_p%C3%A9%C4%8Di_o_zdrav%C3%AD

(2) http://storm.fsv.cvut.cz/on_line/rpz/10-Expertni_systemy.pdf

(3) http://gerstner.felk.cvut.cz/biolab/33LI/Slides/ExpertniSystemyvezdravotnictvi.pdf

(4) http://www.zdravcr.cz/Stranky/a_308.htm

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.