Obsah a plány konferencií eHealth v roku 2013 vo svete

Víziou eHealth je poskytnúť správne informácie v správny čas a na správnom mieste vo všetkých procesoch starostlivosti o zdravie občanov. Program implementácie eHealth  je stratégiou elektronizácie služieb v slovenskom zdravotníctve a skladá sa z niekoľkých implementačných fáz.

Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva, financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ formou Operačného programu Informatizácia spoločnosti má byť ukončený v druhej polovici roka 2013.

V rámci tohto projektu má byť realizované:

 • vytvorenie a naplnenie Národného portálu zdravia základným informačným obsahom
 • spustenie elektronickej zdravotnej knižky občana, ePreskripcie / eMedikácie, eAlokácií
 • vytvorenie predpokladov pre integráciu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) s národným eHealth riešením

Elektronická zdravotná knižka  poskytne prístup k zdravotným záznamom pacienta v elektronickej podobe tak, aby mal zdravotnícky pracovník správne a úplné informácie o zdravotnom stave pacienta. V prípade, ak by sa pacient potreboval ošetriť v zahraničí, potrebná časť záznamov je sprístupnená aj lekárom v iných krajinách Európskej únie. Elektronická preskripcia, dispenzácia a  medikácia poskytne zdravotným pracovníkom podporu pri predpisovaní liekov a umožní zmenu papierového receptu na elektronický.

Konferencia zameraná na elektronické zdravotníctvo a jeho bezpečnostné riziká sa uskutoční 25.4.2013 v Prahe, v budove Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv od 9.00- 16.00. Jej účelom je riaditeľom a námestníkom zdravotníckych zariadení poukázať na bezpečnosť informačných a komunikačných technológií. Je určená predovšetkým obchodným firmám, ministerstvu zdravotníctva, členom manažmentu nemocníc a zdravotníckych poisťovní a skupinám zdravotníckych informačných technológii.

Jej obsahom bude okrem iného:

 • Problematika bezpečnosti v rámci budúcich projektov elektronického zdravotníctva a prepojenie lekárov do tohto systému
 • ePreskripcia
 • Zahraničná inšpirácia pre český trh eHeath- krátke štúdie z Dánska, Fínska, Kanady, Talianska a Veľkej Británie
 • ochrana osobných údajov v procese digitalizácie zdravotníckej dokumentácie

Najväčšie európske podujatie v oblasti elektronického zdravotníctva – eHealth week  sa v roku 2013 bude konať 13. – 15. mája v Dubline v znamení „Inovačná zdravotná starostlivosť a blahobyt“ a premostí dve hlavné udalosti: Vysokoúrovňovú eHealth konferenciu organizovanú Európskou komisiou a írskym predsedníctvom Rady Európskej únie, a WoHIT (World of Health IT Conference & Exhibition) organizovanú prostredníctvom HIMSS Európa. Ministri zdravotníctva z 27 členských štátov sú pozvaní, aby podporili taktiež zahraničnú realizáciu  elektronického zdravotníctva, ako súčasť Digitálnej agendy pre Európu.

Ústav zdravotníckeho smeru, otvoreného všetkým účastníkom týždňa eHealth 2013, bude zahŕňať:

 • diskusiu o vysokej ekonomickej a spoločenskej hodnote eHealth
 • reformujúce zdravotnícke systémy
 • podnikajúce formovanie ekosystému
 •  posilnenie pacientov
 • právne otázky, vzdelanie a schopnosti pre podporu zavedenia a realizácie eHealth

Medzinárodná konferencia IADIS (International Association for Development of the Information Society) sa bude konať v Prahe 24. – 26. júla 2013 vo spolupráci s Poľnohospodárskou fakultou na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Táto konferencia si kladie za cieľ zhromaždiť informačné systémy a odborníkov zo všetkých kvadrantov zapojených do rozvoja výpočtovej techniky na zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť IADIS Spolupracujúce Technológie 2013 je zameraná na otázky súvisiace s konceptmi, teóriou, modelovaním, špecifikáciu, vykonávaním a vyhodnocovaním systémov, technológií a ich „širších“ aplikácií v informačnej spoločnosti.

Summit týkajúci sa eHealth sa bude konať 23. – 24. mája vo Viedni na zámku Schönbrunn a jeho cieľom je dosiahnutie trvalo udržateľnej siete eHealth Spoločenstva vo výskume, nemocniciach, vláde a v priemysle.

Nie­len Európska únia, ale aj všet­ky člen­ské kra­ji­ny prik­la­da­jú eHealth veľ­ký vý­znam. Pre­sa­dzu­jú ho jed­nak vo for­me ná­rod­ných prog­ra­mov, jed­nak tvor­bou pot­reb­nej le­gis­la­tí­vy a sti­mu­lá­ciou le­ká­rov na pou­ží­va­nie ap­li­ká­cií elektronického zdravotníctva. Cieľom eHealth je predovšetkým vytvorenie bezpečnej infraštruktúry pre realizáciu vízie a poslania eHealth, informatizácia procesov a služieb v systéme zdravotníctva z verejných zdrojov a podpora nových procesov a foriem zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych služieb.

Patrícia Štefanová

 

 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

 

1, http://worldofhealthit.org/2013/education/high-level-ehealth-conference/

2, http://www.ehealthsummit.at/Konferenz

3,http://casci.umd.edu/2013/03/call-for-paper-iadis-international-association-for-development-of-the-information-society-collaborative-technologies-2013/

4, http://www.ezdravotnictvo.sk/Program-eHealth/Stranky/default.aspx

5, http://www.ehealth-conf.org/

6,http://kas.economia.ihned.cz/cz/detail-akce/health-a-jeho-bezpecnostni-rizika-13405/#tabprogram

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.