Podpora eHealth v legislativě EU

Ve všech odvětvích lidské činnosti zavádění výpočetních technologií má stále vzestupnou tendenci. Tyto výpočetní technologie se ve zdravotnictví shrnují pod jedno označení a to e-Health. Tyto technologie mohou být použity nejen v rámci jednoho zdravotnického zařízení, ale i mezi nimi, například pro sdílení zdravotních dat, pro výzkum, pro stanovení cílů zdravotnické politiky.

Rozvoj tohoto pokročilého systému není možné bez dostatečné počítačové gramotnosti zdravotníků a bez kapacitního internetového připojení. Myslím si, že doposud není mezi zdravotnickým personálem dostatečná znalost, ani dostatečné vzájemné datové propojení, což vidím dost často při své ročníkové praxi na jednotlivých odděleních nemocnic. Na tomto se určitě podílí „netechnické“  založení většiny zdravotníků. Určitě pouhé připojení na internet značně zaostává. Především připojení na vysokorychlostní internet, bez kterého je například přenos obrazové dokumentace nemyslitelný disponuje podle statistik jen 40% praktických lékařů .

Ve většině nemocnic je k dispozici počítačová síť s instalovaným nemocničním informačním systémem, který umožňuje lékařům, ale i střednímu zdravotnickému personálu, sdílet laboratorní údaje i další data o pacientovi, jako například výsledky vyšetření, které mohou být sdílené v reálném čase, bez nutnosti použití papírového či datového nosiče. Doposud se vede nejen elektronická, ale i papírová dokumentace podle aktuální legislativy. Zdravotní dokumentace zůstává uložená v místech svého vzniku což odpovídá současnému znění zákona 20/1966 Sb.

Dá se říci, že problém v rozvoji e-Health je zejména v legislativě. Kromě složitých právních podmínek, které se týkají především ochrany osobních údajů nebo i elektronického podpisu pro lékaře, je zde asi jedna zásadní překážka a to povinnost používat e-Health ze zákona. Teprve až budou do systému začleněny všichni, jsou informace v tomto systému relevantní a kompletní. Lékařům  takové záznamy o pacientech mohou usnadnit a zefektivnit práci.  Pokud by se pacient přesouval mezi jednotlivými léčebnými zařízeními, lékaři by měli přístup k informacím o provedených vyšetřeních a nedocházelo by k situacím, kdy je pacient zbytečně vyšetřován kvůli stejnému problému dvakrát.

Členské země Evropské unie, usilují o vzájemném propojení jednotlivých  národních systémů, pokud pacient podstupuje vyšetření ve více členských zemí. Je tady nutné překonat jazykové bariéry , ale také rozdíly v národních systémech zdravotnictví nebo uplatňovaných léčebních postupech. Zdravotnictví se mění. Specializovaná péče se centralizuje, běžná péče se přesouvá z nemocni do ambulancí a lidé se stále více nejen chtějí, ale i mohou léčit doma. Stále větší objem zdravotní péče je současně poskytován osobám s chronickými nemocemi, kde je péče dlouhodobá, často celoživotní. Reakcí         e-Health jsou služby telemedicíny, tedy jakési péče na dálku.

I když nejsme rozlehlou zemí s velkými vzdálenostmi, i u nás se objevují první prakticky využitelné služby Moderní technologie tak nabízí řešení pro stárnoucí společnost, řešení přinášející kvalitnější život. Není bez zajímavosti, že taková alternativa ústavní péče jen také mnohem levnější.

Definice:  e-Health lze chápat jako souhrnný název pro řadu nástrojů založených na komunikačních a informačních technologiích, které podporují a zlepšují :

 • Prevenci
 • Diagnostiku
 • Léčbu
 • Sledování a řízení zdraví a životního stylu

Jde o termín podobný například výrazu e-Government, který vyjadřuje elektronizovanou státní správu. Všem se nám již zcela vžil e-Banking, čili bankovnictví.

Zavedením tohoto sytému přispěje k efektivnímu poskytování zdravotní péče občanům EU a tím v konečném důsledku zvýší kvalitu a dostupnost této péče a bezpečí pacientů. Umožňuje kontinuální poskytování péče kdekoliv a kdykoliv je to potřebné s možností okamžitého využití všech významných existujících informací o zdravotním stavu pacienta.

V odborné literatuře se objevil e-Health kolem roku 1999 na 7. mezinárodním kongresu telemedicíny a distanční péče v Londýně, jako logický nástupce pojmů biomedicíncká výpočetní technika a zdravotní informatika. Už samotný název oboru někdy budí odpor. Amerikanizovaný termín e-Health byl do češtiny přijat dokonce bez jazykové asimilace. Slovo se tedy neskloňuje podle českých pravidel. Nečeská výslovnost často způsobuje, že mimo zainteresované odborníky posluchači výrazu mnohdy nerozumí a vnímají obor jako „ihels“. Česká obdoba názvu se nevžila a nepoužívá se. Obdobně je tomu však i v jazycích ostatních, po celém světě tak převládla anglická verze názvu oboru.

Specifickou součástí e-Health je i telemedicína, která zůstala zaměřena zejména na profesionální lékařské a léčebné aplikace. Je zde možnost monitoringu pacientů pomocí internetu nebo mobilních komunikačních systémů.Rozvoj tohoto systému zahrnuje spolupráci zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a orgánů veřejné správy při tvorbě standardů a metodik.

e-Health a Evropská unie: V celé Evropské unii probíhá odborná i společenská diskuze o rozvoji zdravotnictví. Příčiny jsou známé:

 • Evropa stárne a žijeme déle.
 • Máme stále více nových technologií a znalostí.
 • Naše společnost je vzdělanější a díky rozšíření internetu se skokově zlepšil přístup k informacím.
 • Stále více se rozevírají nůžky mezi tím, co můžeme  v péči o zdraví nabídnout a co si můžeme dovolit.

Z této diskuse o zdravotnictví vychází mnohé výstupy jako je například dokument             A Digital Agenda for Europe. Tento dokumen publikovala Evropská komise v květnu 2010. Jde o první ze sedmi dokumentů, které rozpracovávají strategii rozvoje EU mezi lety 2010 a 2020. Pro zdravotnictví zde najdeme pět úkolů:

 • Umožnit občanům členských států EU do roku 2015 bezpečný online přístup k jejich zdravotním informacím.
 • Dosáhnout do roku 2020 širokého rozšíření služeb telemedicíny.
 • Připravit do roku 2012 doporučení definující rozsah minimálního společného obsahu zdravotních informací pacienta, které budou elektronicky přístupná mezi jednotlivými zeměmi.
 • Prosadit evropské standardy pro interoperabilitu, testování a certifikaci zdravotních informačních systémů do roku 2015.
 • Podporovat prostřednictvím programu Ambient Assisted Living nezávislý a aktivní život seniorů a zdravotně postižených ve společnosti.

Evropský parlament spolu s Evropskou radou schválil také v roce 2010 průlomový legislativní dokument a to Směrnici o uplatňování práv pacientů při přeshraniční zdravotní péči. Ve směrnici se podařil prosadit vzdálený přístup občanů k informacím o organizaci a pravidlech čerpání zdravotní péče v zahraničí. Je zde jasně definováno právo pacienta, který odchází vyhledat péči do zahraničí, mít přístup ke svým zdravotním informacím, stejně jako právo na informace o péči v zahraničí poskytnuté. V oblasti předepisování léků požaduje směrnice interoperabilitu elektronických předpisů a možnost spojení mezi předepisujícím lékařem a vydávajícím lékárníkem.

V samotné kapitole e-Health (první výskyt e-Health v evropské legislativě) najdeme mimo jiné pravidla pro vytváření standardů pro elektronické sdílení zdravotních informací a pro elektronickou identifikaci osob.V roce 2005 Světová zdravotnická organizace oficiálně uznala e-Health jako způsob dosažení efektivního a bezpečného používání informačních a telekomunikačních technologií ve zdravotnictví a příbuzných oborech. Všechny členské státy EU byly vyzvány k vypracování dlouhodobých strategických plánů pro rozvoj a zavádění e-Health do služeb a infrastruktury v rámci národního zdravotnictví. Nutným předpokladem úspěchu zavedením tohoto systému do národního zdravotnictví je dobrá legislativa. Je tedy účelné začít budovat zezdola na horu a nikoliv naopak, jako při stavbě domu.

Každoročně se pořádá konference na vysoké úrovni zaměřená výhradně na            e-Health, kterou organizuje stát předsedající Radě EU. Tato konference sbližuje politiky s manažery z resortu zdravotnictví, pracovníky ve výzkumu a zdravotnické personály, aby se podělili o zkušenosti a informovali se o dosaženém pokroku. Tradice konference vznikla v roce 2003, kdy se konala první v Bruselu.

Bakalářská práce: E-Health: Koordinace elektronického zdravotnictví v rámci EU.

Jana Anna Petrovská

Komisař pro zdraví Tonoi Borg řekl: : „Řešení v oblasti elektronického zdravotnictví mohou pacientům přinést lepší péči a zdravotním systémům vyšší efektivitu. Průzkumy ukazují, že několik členských států je v používání elektronických předpisů a elektronických záznamů jasně napřed, a tak mohou jít příkladem ostatním. Spoléhám na všechny členské státy, že využijí svůj potenciál v oblasti řešení elektronického zdravotnictví a budou v tomto ohledu spolupracovat v rámci evropské sítě pro elektronické zdravotnictví.“

Mezi země s nejlepšími výsledky v používání elektronického zdravotnictví v nemocnicích patří Dánsko, Estonsko, Švédsko a Finsko.

4. Závěr: Sociální systémy se mezi členy EU podstatně liší, i když i na ně v současnosti působí integrace. Elementárním cílem všech států je zajistit kvalitní péči co nejefektivněji a nejúsporněji a stále zvyšovat její úroveň. Zdravá pracovní síla je základním předpokladem pro dosažení deklarovaných cílů Evropské unie – ekonomický růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost. Zajištění nejlepší péče je v zájmu samotné prosperity, protože zdraví a bezpečnost akcelerují produktivitu.

E-Health znamená vývoj a využívání komunikačních a informačních technologií, které na jedné straně zlepšují zdravotní péči a na druhé straně jsou, podle Lisabonské strategie, klíčem k růstu. Proto Evropská komise požaduje po členských státech vytváření v hodného legislativního rámce, jenž umožní převést potenciál e-Health do reality, aby přinášel zisky v podobě kvalitnější péče i finančních úspor. Nelze opomenout, že tento systém tvoří nezanedbatelný segment trhu na celoevropské úrovni. Nedílnou součástí aktivit EU v oblasti elektronického zdravotnictví je spolufinancování různých projektů, čímž přispívají k jeho expanzi a zdokonalování.

Činnost Evropské unie v oblasti e-Health sama o sobě zdravotní péči nezkvalitňuje, ale napomáhá ostatním státům lépe plnit jejich povinnosti při zajišťování zdravotní péče. V každém případě EU podporuje rozvoj e-Health systémů a vidí je jako základní prostředky pro zajištění kvalitní péče. Za předpokladu, že i nadále bude Evropská unie pokračovat ve vytváření vhodných právních předpisů a dokáže efektivně využívat vynaložených prostředků, bude tento systém přínosem pro všechny státy EU.

Příspěvek byl publikován v rubrice eHealth a telemedicína, o portáli NIZ.sk, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.