PŘESHRANIČNÍ PÉČE V TEORII A PRAXI

Poskytování přeshraniční zdravotní péče se opírá o systémy a služby elektronického zdravotnictví.

Elektronické zdravotnictví označujeme jako eHealth (z anglického výrazu Health – zdraví) a znamená elektronizované a informatizované zdravotnictví. Tento pojem vznikl na přelomu 19. a 20. století, kdy došlo k rozvoji informační výpočetní techniky. Za součást eHealth považujeme telemedicínu, která je spojením lékařské informatiky a telekomunikace. Laicky řečeno, jde o dálkový přenos dat spojený s poskytováním zdravotnických služeb a poradenství, a prakticky zahrnuje elektronické zdravotnické záznamy, počítačové sítě pro zdravotní výzkum a také informační systém pro objednávání pacientů.

Postupným vývojem se oba pojmy vyčlenily; dnes chápeme telemedicínu jako vědu zabývající se aplikacemi soustředěnými kolem zdravotnických profesionálů. Naproti tomu eHealth chápeme v širším kontextu a jako součást politiky řady států.

Historickým mezníkem vývoje eHealth byl rok 2005, kdy Světová zdravotnická organizace (WHO) uznala eHealth jako způsob bezpečného a efektivního používání informačních technologií ve zdravotnických a souvisejících oborech. Členské státy EU byly osloveny a požádány o vypracování strategií pro zavedení eHealth do služeb a infrastruktury.

 

 

Situace v Evropské unii

Koncepce eHealth v rámci EU zahrnuje přístup ke sdíleným a vzdáleným odborným lékařským informacím prostřednictví informačních a telekomunikačních technologií. Od roku 2011 funguje v EU projekt epSOS, který má za cíl právě elektronický přenos dat. Zkratka epSOS znamená Smart Open Services for European Patients, což je v doslovném překladu inteligentní otevřený servis pro evropské pacienty.

V praxi lze uvést jako příklad, že ve 12 zemích EU lze nyní získat informace o pacientovi jiné země, a to dokonce ve svém jazyce.

Koncept EU, názvem Digitální agenda pro Evropu, se soustředí na strategie naplánovanými do r. 2020 a zahrnuje následující úkoly:

 

  • do roku 2015 umožnit občanům EU bezpečný on-line přístup k citlivým zdravotním informacím
  • do roku 2015 prosazení standardů pro testování a certifikaci informačních systémů
  • do roku 2020 dosažení rozšíření telemedicínských služeb.

 

 

 

Spolupráce v oblasti zdravotní péče v EU

 

Pravidla upravující využívání přeshraniční zdravotní péče a náhradu souvisejících nákladů upravuje Směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, jenž byl formálně přijat Evropským parlamentem a Radou v roce 2011.

Směrnice pojednává o získání zdravotní péče v jiném členském státě a zároveň hovoří o odpovědnosti státu k pacientovi. Ustanovení v ní obsažená se nevztahují na dlouhodobě poskytovanou péči osobám, které jsou odkázány na pomoc a péči jiných osob, na oblast transplantační medicíny a na programy očkování obyvatel v jednotlivých členských zemích. Směrnice se zabývá poskytováním odborné zdravotní péče, předepisováním, vydáváním a poskytováním léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

 

Přeshraniční zdravotní péče je zdravotní péče poskytnutá v jiném členském státě než je stát, v němž je pacient pojištěn.

Hlavní oblasti odpovědnosti členských států EU v přeshraniční péči

 

Klíčovou povinností členských států je vytvoření vnitrostátních kontaktních míst pro přeshraniční zdravotní péči. Tato kontaktní místa jsou povinna poskytovat pacientům informace o jejich právech v případech, kdy se rozhodnou využít přeshraniční zdravotní péče, a případně jim zpřístupňovat informace o dalších kontaktních místech v ostatních členských státech.

 

Stát, který pacientovi poskytuje zdravotní péči, ručí za dodržení standardů kvality a bezpečnosti, a to zejména prostřednictvím zavedení kontrolních mechanismů. Zároveň nese odpovědnost v oblasti ochrany osobních údajů. Obecně lze říci, že členský stát je povinen zajistit komplexní kvalitní péči pacientům, kteří nejsou jeho státními příslušníky, a nést za to plnou zodpovědnost.

 

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, je povinen nahradit náklady, které vznikly pojištěné osobě čerpající přeshraniční zdravotní péči, přičemž tato výše nesmí přesáhnout skutečné náklady na poskytnutou zdravotní péči. Pojištěné osobě musí být nahrazeny náklady v rámci poskytování služeb prostřednictvím telemedicíny.

Členské státy musí uznávat a dodržovat platnost lékařských předpisů vydaných v ostatních členských státech. Praktickým příkladem je uznávání léčivých přípravků, které jsou v „mateřské“ zemi pacienta platně registrovány.

V rámci podpory spolupráce se klade důraz na spolupráci v oblasti vývoje diagnostických a léčebných prostředků pacientům se vzácnými onemocněními. K tomuto účelu se doporučuje využívat databáze Orphanet, která se věnuje této problematice a je mnohojazyčná. Tento portál obsahuje informace o více než 5000 onemocněních a má za cíl vytvořit kvalitní specializovanou péči pro postižené vzácnými poruchami.

Podporou spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány může být vytvoření sítě odborníků zodpovědných za hodnocení zdravotnických technologií.

Přeshraniční péče v praxi aneb otevření zemské kliniky Gmünd

Pilotním projektem, který poprvé v praxi uplatňuje poskytování přeshraniční péče, se stalo otevření zemské kliniky Gmünd. Klinika se nachází v oblasti Dolní Rakousko a nabízí zdravotnické služby občanům České republiky. V rámci svých služeb je připravena čelit úskalím a překážkám, které v souvislosti s přeshraniční péčí mohou vyvstat. Projekt byl nazván „healthacross in practice“ a vyžadoval rozsáhlé přípravy, které probíhaly už od roku 2008.

Spektrum zákroků sahá od odstraňování malých nádorů, nabízí konzultace a vyšetření a v akutních případech je možno využít i hospitalizace. Klinika zaměstnává díky geografické blízkosti několik česky hovořících lékařů a ošetřovatelů, využít je možné i služeb tlumočníka.

Cílem projektu EU „healthacross in practice“ je vyzkoušet přeshraniční poskytování zdravotní péče poprvé prakticky a následně podniknout všechny kroky k případnému odstranění nedostatků a bariér, aby poskytování zdravotní péče v budoucnosti napříč státy fungovalo.

 

 

 

 

 

POUŽITÉ ZDROJE:

http://www.doktorweb.cz/ehealth-e-health-telemedicina/

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_protection/sp0002_cs.htm

http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/orphanet/index_cs.htm

http://www.epravo.cz/top/clanky/zdravotnictvi-jako-sluzba-v-kontextu-evropske-unie-aneb-nova-pravni-uprava-v-oblasti-preshranicniho-poskytovani-zdravotni-pece-74686.html

http://www.healthacross.eu/cz/healthacross-in-practice/akce/zacatek-peci-o-pacienty.html

Romana Müllerová

Obor: Nutriční terapeut, kombinovaná forma studia

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.