Rizika zneužití eHealth, zejména ochrana dat apod.

Bez informačních technologií si lze dnešní život jen těžko představit. Zasahují do našeho života ve všech sférách, v životě osobním i pracovním, aniž bychom si to často uvědomovali.

Informační technologie hrají významnou roli ve všech oborech, a tak se samozřejmě velmi dotýkají i zdravotnictví. Elektronické a informatizované zdravotnictví má za úkol využívat informačních a telekomunikačních technologií k diagnostice, terapii, prevenci, výuce, komunikaci, výzkumu atd.

I když eHealth představuje do budoucna jistě způsob, jak zefektivnit a zkvalitnit lékařskou péči, vedou se četné diskuse o rizicích, které může eHealth představovat.

Mezi možné problémy, které se týkají hlavně elektronické zdravotní dokumentace, patří často diskutované zabezpečení osobních údajů v systému proti zneužití. I když neustále IT odborníci přichází s propracovanějšími zabezpečovacími systémy, pirátské a hackerské techniky se také neustále zdokonalují. Tyto osobní informace by mohly být lehce zneužity. Rodná čísla například při předepisování léčiv, zdravotní stav např. u HIV pozitivních či jiných zdravotních postižení by mohlo dojít k diskriminaci atd. Důležitou roli hraje také lidský faktor a to při zapisování do elektronické dokumentace a špatná interpretace různými odborníky. U elektronické dokumentace také hrozí například výpadek proudu, či jiné poruchy, tento problém by se teoreticky mohl řešit pomocí duálního vedení záznamů, což však samozřejmě vyžaduje více času a možná i více administrativních pracovníků. S elektronickou zdravotnickou dokumentací také rozhodně souvisí nedostatek finančních prostředků na technická vybavení zdravotnických zařízení. Také technická náročnost pro některé pracovníky je často překážkou. Jistým problémem také může být odlidštění v komunikaci lékař-pacient. Dříve lékař při návštěvě pacienta například i z chůze či vzhledu u pacienta určil diagnózu, dnes se však lékař na pacienta mnohdy ani nepodívá a neustále upřeně sleduje monitor počítače.

 mHealth, neboli využití mobilních telefonů a mobilních zařízení k monitoraci pacientů, je jistě velmi efektivní a praktické. Z některých projektů u nás se rozvíjejících je například eVito – systém telemedicíny, který umožňuje ucelený pohled na zdravotní stav jedince. Hlavní součástí tohoto systému je účet uživatele v online portálu. Do tohoto online portálu jsou bezdrátově odesílána data z měřících přístrojů jako je glukometr, tlakoměr, krokoměr, váha (umožňující měření tuku, svalů a vody). Pokud uživatel zná své laboratorní hodnoty-lze je do systému také vložit, či se spojit s laboratořemi, které jsou schopny tyto výsledky přenést automaticky. Tento systém umožňuje sdílet výsledky s lékaři, nutričními terapeuty, trenéry, rodinou. Výhodou je, že v případě velmi vysokých hodnot eVito alarmuje lékaře či rodinu uživatele, aby mohli včas zasáhnout. Možná rizika opět souvisí zejména s ochranou dat a interpretací výsledků. Bohužel tento systém je přístupnější mladší generaci, avšak zdravotní komplikace tohoto typu (vysoký krevní tlak, diabetes) se vyskytují zejména u vyšších věkových kategorií, kde ne všichni mají technické znalosti a dovednosti na této úrovni. Opět je tedy překážkou technická náročnost nejen pro uživatele, ale i zdravotníky. Rizikem je také lidský faktor při zadávání hodnot do systému ale i při chybném měření, například špatné nastavení měřicího přístroje či měření v nevhodnou chvíli. Dojít může také ke zneužití ze stran uživatelů, pokud uživatel není pod odbornou kontrolou, může například manipulovat s výsledky, aby svého lékaře, nutričního terapeuta či trenéra oklamal (například měření tlaku jiné osobě, zapůjčení krokoměru jiné osobě atd.). Technická náročnost také bude vyhovovat spíše lidem s technickým vzděláním a tak některé ne příliš technicky založené uživatele může jistě odradit. Překážkou v rozšíření tohoto systému je jistě i cena, ne všichni uživatelé, ať již zdravotníci či pacienti si mohou tato nákladná zařízení zakoupit. Mezi možná úskalí informačních technologií patří zkrácení času přímo stráveného s odborníky, při osobní konzultaci. Tato osobní konzultace se zdravotnickým personálem hraje často u pacientů důležitou roli hlavně z důvodů psychiky a důvěry.

Do eHealth řadíme také e-learning (vzdělávání studentů, zdravotnických pracovníků, osvěta, prevence). E-learning rozhodně představuje efektivní a hlavně velkoplošnou formu vzdělávání, má však svá úskalí a rozhodně také není bez rizika. Možná rizika může představovat postupné nahrazení klasické výuky e-learningem a vymizení komunikace student-profesor, a tak se časem může stát, že žák bude chodit do školy a své profesory ani nebude znát. Navíc vykonávání většiny povinností z domova může představovat jakousi izolaci jedince. E-learningová výuka je často vedená testovými otázkami. Někteří studenti se tak naučí pouze správné odpovědi, může se tak stát, že nepochopí danou látku jako celek, ale učí se pouze heslovitě. E-learnig také nenahradí praktické úkony a vysvětlení, díky kterým je látka lépe pochopena a zapamatována. U e-learningu samozřejmě také vyvstává otázka bezpečnosti dat a podvodů ze strany studentů (používání mobilních telefonů a internetu při zkoušení, kopírování, focení atd.). Samozřejmě roli hraje opět lidský faktor a možné faktické chyby způsobené chybným zadáním dat do výuky. Co se týče využití informačních technologií v osvětě a prevenci, problémem může být zejména velké množství ne vždy validních informací na internetu. Pro laika je velmi obtížné se často vyznat, které informace jsou validní a které ne. Proto je důležité poskytnout uživatelům dostatek informací a pomoci při výběru kvalitních zdrojů informací. Důležité je také používat jazyk, který bude pro laika snadno srozumitelný. Riziko také spočívá ve špatné interpretaci (mnohé stránky pro odbornou veřejnost jsou nedostatečně zabezpečeny a hrozí jejich špatný výklad ze strany pacienta) a také technická a finanční náročnost.

Telekonference jsou rozhodně výbornou příležitostí pro setkávání odborníku z celého světa, kde je možné sdílet zkušenosti z různých oborů a předávání si zkušeností. Výhodou bývá i to, že některé konference lze sledovat v záznamu, jak hlasovém, tak obrazovém, lze tedy zpětně dohledat například prezentaci i s výkladem přednášejícího. Jistou nevýhodou může být opět to, že konference mají i jakýsi společenský význam, který telekonference bohužel postrádají.

eHealth má rozhodně potenciál zefektivnit a zkvalitnit lékařskou péči, nicméně ne všechny otázky jsou dnes vyřešeny. Jako možná rizika se jeví zejména zabezpečení dat, nízký zájem a nízká informovanost o eHealth, technická a časová náročnost, čas na proškolení personálu, lidský faktor, nejednotnost, možná mylná interpretace, špatná finanční situace zdravotnictví, vysoké počáteční náklady, nedostatečná motivace, jisté odličtění spojené s informačními technologiemi, nedostatek personálu, neustále se měnící politická situace, atd.

Zefektivnění a zkvalitnění lékařské péče díky eHealth je jistě v budoucnu možné, ale je třeba se zaměřit nejen na benefity, které eHealth přináší, ale i na možná rizika, které eHealth skrývá.

 

 

Martina Šalovská, Dis.

1.LF  UK

Nutriční terapeut kombinovaný

Příspěvek byl publikován v rubrice eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.