Riziká zneužitia eHealth

Oblasť elektronických technológií predstavuje jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich priemyslových odvetí. Nie je teda prekvapením, že neustála progresia elektronizmu (v kombinácií so stále novšími a dokonalejšími trendami v oblasti elektronickej komunikácie), je spojená s masívnou aplikáciou technológií do takmer všetkých oblastí života. Výnimkou pritom nie je ani zdravotníctvo.

V súvislosti s medicínou sa na prelome 20. a 21. storočia založil koncept tzv. eHealth-u. Ide o systém kontinuálneho zavádzania informatických technológií do liečebného procesu, ktorého cieľom je okrem zlepšenia samotnej starostlivosti o zdravie pacienta aj podpora v procesu diagnostiky a prevencie.   V podstate sa jedná o integráciu tých subjektov, ktoré sú zahrnuté v procese zdravotníckej starostlivosti: lekárov, pacientov, zdravotníckych zariadení, … Podstata spočíva v efektívnom využití informácií obsiahnutých v tomto systéme.

Postupne došlo k vzniku nových subsystémov eHealth, ako je napr. elektronické poskytovanie súkromných zdravotníckych údajov, elektronické predpisovanie liečivých prípravkov alebo digitalizácia zdravotníckych záznamov. Tieto myšlienky sa už od začiatku stretávali s nedostatkom dôvery a s množstvom kritiky. V nasledujúcom texte sa preto pokúsim sumarizovať najčastejšie argumenty odporcov elektronického zdravotníctva.

Prvým a zásadným problémom eHealth je poskytovanie osobných údajov pacienta do systému, o ktorého bezpečnosti sú viac či menej opodstatnené pochybnosti. Problémom je samotná strata a zneužitie informácií. Aj keď legislatívy jasne ustanovujú potrebu zaobstarania najvyššej možnej bezpečnosti (a v súlade s touto požiadavkou vznikajú veľké skupiny generujúce ochranné programy), je potrebné mať na pamäti, že rozvoj elektronického pirátstva je minimálne tak intenzívny ako inovácia v oblasti bezpečnosti.  Vrámci prevencie straty údajov, by sa teoreticky mohlo uplatniť duálne vedenie záznamov (listinné aj elektronické), ale pri súčasnom množstve pacientov pripadajúcich na jedného lekára je táto situácia v praxi nerealizovateľná.

Ďaľším problémom je možnosť prístupu neoprávnených osôb do systému.  Je to z toho dôvodu, že nie je sto percentne zabezpečená bezpečná identifikácia a autentifikácia všetkých zdravotníckych pracovníkov a občanov. Na tomto podklade by mohlo dochádzať k prístupu tzv. tretích osôb k súkromným informáciam.

Komplexným nedostatkom projektu pri aplikácií do praxe je hlavne nerešpektovanie dostatočne dlhého zavádzacieho intervalu. Proces elektronizácie zdravotníctva by mal byť systematický a etapický. Žiaľ, v bežnej praxi často súvisí s doporučeniami (a hlavne finančnými grantami) vyšších politických organizácií, ktoré zriedka rešpektujú ekonomicko-spoločenskú situáciu tej danej krajiny. Výsledkom je preto snaha navodiť sám o sebe komplikovaný systém do nepripraveného terénu. Pokiaľ má eHealth efektívne fungovať, musí byť mimo iného vrámci krajiny rozšírený celoplošne. Novela zákona preto ustanovuje poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti povinnosť zabezpečiť príslušné technické vybavenie. O finančných nákladoch s tým spojených sa však bližšie nehovorí.

Rýchle zavádzanie si vyžaduje rýchle vyškolenie zamestnancov pre prácu v systéme. Celý proces digitalizácie je pritom pomerne časovo náročný a teoreticky si v mnohých prípadoch môže vyžadovať nového administratívneho pracovníka, čím sa opäť dostávame k finančnej otázke.

V neposlednom rade je potrebné myslieť aj na problémy spojené s mylnou interpretáciou elektronických údajov medzi rôznymi lekármi. Nie je dokončená podpora pre jednotnú klinickú terminológiu, systémy pre manažment snímok vyšetrení nie sú centralizované, …

V závere možno konštatovať, že eHealth ako koncept zameraný na zlepšenie interaktivity a efektivity zdravotníctva má svoje miesto v modernej medicíne, no pred samotným zavedením do praxe je potrebné vyriešiť všetky otázky bezpečnostné, technické a personálne.

 

Použitá literatúra:

Středa, L., Panýrek, P.: eHealth a telemedicína. Praha, 2011

http://klucho.blog.sme.sk/c/221939/Sme-skutocne-pripraveni-na-e-health.html

http://www.informatizacia.sk/index/open_file.php?ext_dok=13340

http://www.ezdravotnictvo.sk/Documents/ehealth_brozura.pdf

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.