Telemedicína v oftalmologii

Telemedicína slúži k sprostredkovaniu výmeny zdravotných informácií medzi dvomi alebo viacerými fyzicky vzdialenými subjektmi pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, napríklad v podobe snímania zdravotných informácií a ich odosielania na následnú analýzu, alebo v podobe obrazovej a zvukovej komunikácie medzi zdravotníckymi pracovníkmi, medzi pacientom a jeho okolím, ako aj medzi rôznymi subjektmi zapojenými v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Využívanie telemedicíny nadobúda v súčasnosti nový rozmer poskytovania zdravotníckych služieb v geograficky odľahlých lokalitách.
V krajinách Európskej únie, kde starnutie populácie negatívne vplýva na trvalú udržateľnosť systémov zdravotníctva, je práve telemedicína prostriedkom, ako znížiť náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Čiastočné riešenie problému nedostatočného počtu lekárov a iných kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, s ktorým sa veľa európskych krajín stretáva, môžeme nájsť tiež  v telemedicíne.

Okrem primárnych prínosov, ktorými sú skvalitnenie a zefektívnenie niektorých druhov vyšetrení a liečby, telemedicína priaznivo zasiahne aj sociálnu sféru, najmä v prípade starších ľudí a ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu, kde dokáže výrazným spôsobom prispieť k zlepšeniu kvality života.

Prínosy:
– stanovenie diagnózy v reálnom čase na diaľku bez potreby cestovania
– telekonzultácie medzi odborníkmi pri stanovovaní diagnózy
– telekonziliárne stretnutia pri vzdelávaní
– poskytovanie zdravotnej starostlivosti na diaľku

Príklady služieb, ktoré môže zdravotníctvu priniesť telemedicína:

  • Tele-konzílium – služba, ktorá umožní realizovať lekárske konzílium, aj keď niektorí členovia konzília sú fyzicky vzdialení (vrátane odborníkov zo zahraničia). Využíva sa k tomu videokonferenčný resp. tele-prezenčný systém s vysokým rozlíšením.
  • Tele-konzultácia – služba, ktorá umožní sprostredkovať konzultáciu so vzdialeným špecialistom prostredníctvom video konferenčných technológií

Oftalmológia alebo očné lekárstvo je medicínsky obor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení oka.

Oftalmologický register(OFR) je pilotným telemedicínskym projektom očného lekárstva v Českej republike. Jeho vznik podmienil  záujem Českého fóra pre informačnú spoločnosť o túto oblasť a rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Českej republiky financovať ho z prostriedkov vyčlenených Akčným plánom pre štátnu informačnú politiku v kapitole Zdravotníctvo on-line.

OFR je fotodokumentačný informačný systém, ktorý rieši podporu lekárskeho konzultačného a rozhodovacieho procesu pri liečbe závažných očných ochorení, napríklad: zhubné nádory, vekom podmienená makulárna degenerácia, ktoré vyžadujú odbornú konzultáciu alebo zákrok na superkonziliárnom oftalmologickom pracovisku. Využitím OFR sa docieli zefektívnenie spôsobu objednávania chorých, čo umožní zníženie nebezpečenstva z oneskorenia u zrak alebo život ohrozujúcich stavov. Pacient tak môže byť v prípade nálezu priamo objednaný k zákroku na špecializované pracovisko. Takýto postup by vylúčil opakované vyšetrenia a zbytočné cesty pacienta k špecialistom, spresnil diagnostiku a pri závažnejšom ochorení skrátil dobu od nálezu defektu k zahájeniu liečby.Odborným garantom projektu je Oftalmologická spoločnosť ČLS JEP. Cieľom je zlepšenie komunikácie medzi očnými klinikami fakultných nemocníc, očnými oddeleniami nemocníc a ambulantnými špecialistami.

OFR je obrazový archivačný systém, ktorý slúži k aktuálnej konzultačnej činnosti , dáta však dlhodobo nezhromažďuje.

K najdôležitejším informáciám v oftalmológii nepochybne patrí obrazová informácia (snímka predného segmentu, očného pozadia, angiografia…). V súčasnej dobe sú snímky zhotovované pomocou zobrazovacích systémov (funduskamera, fotošpalta), z ktorých získame digitálnu snímku priamo alebo pomocou digitalizácie analógového výstupu( pozitívu či negatívu). Objednanie prebieha telefonicky alebo na základe žiadanky zaslanej poštou alebo doručené samotným chorým neselektívne podľa rôzne dlhej objednávacej doby, v lepšom prípade nad snímkami poslanými elektronickou poštou, avšak bez jednoznačnej autorizácie odosielateľa a zaistenia integrity prenášaných nezabezpečených dát. V týchto prípadoch je možné akútnosť ochorenia určiť oveľa lepšie, ale táto forma konzultácií nesplňuje zákonné normy a má tiež vážne nedostatky z časového hľadiska. Celý komplex konzultácií a vyšetrení je príliš zdĺhavý a komplikovaný, čo by mohlo mať u niektorých ochorení zásadné, negatívne dopady na zdravie pacienta. OFR umožní bezpečný prenos informácií zabezpečený protokolom https, v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov a zákonom o elektronickom podpise. Všetky dáta sú kryptované, prístupové heslá zodpovedajú kategórii užívateľa.

Vytvorenie a odoslanie odpovede:

Základnom práce s OFR je, že nie je možné meniť predtým uložené údaje o pacientovi , okrem chybne zadaných identifikačných údajov.
K využívaniu registru je potrebné  nasledujúce technické vybavenie: PC s CPI Pentium, RAM min.64 MB, videoadaptér, farebný monitor s min. rozlíšením 800 x 600, 256 farieb, operačný systém Windows 95 a vyšší, dostatočne dimenzovaná kapacita pripojenia k internetu, prehliadač Microsoft Explorer 5.5. alebo Netscape 6.x ( a vyššie) konfigurovaný pre spustenie Java scriptov. Žiadny špeciálny software nie je treba inštalovať. Finančnými nákladmi spojenými s využitím OFR sú iba poplatky za pripojenie k internetu. Prístupové heslo je zaslané každému žiadateľovi z Koordinačného strediska pre rezortné zdravotnícke informačné systémy na základe prihlášky vyplnenej primárom alebo prednostom pracoviska, a to doporučene do vlastných rúk. Dozorom projektu bola poverená multidisciplinárna Rada, tvorená z oftalmológov, informatikov a pracovníkov zdravotníckeho managementu.

Očakáva sa, že možnosť využitia OFR bude podnecovať pracovisko k stále častejšiemu zhotovovaniu digitálnych snímok, ktoré je možné spracovať, napr. pri plánovaní operačných výkonov pomocou počítačovej superpozície, optickej analýzy či 3D rekonštrukcie oka a tiež ich využiť k prezentáciám a doškolovaniu formou modelových situácií výukových multimediálnych programov. Dúfalo sa, že sa projekt stane určitou metodikou telemedicíny v Českej republike a prípadne odrazovým mostíkom pre Dohadovacie riadenie so zdravotnými poisťovňami o vytvorení nového kódu do zoznamu výkonov.

Oftalmologický register bol vytvorený ako informačný systém umožňujúci očným lekárom konzultovať nálezy závažných očných ochorení s kolegami, špecialistami a zrýchliť tým rozhodovanie o spôsobe liečby. Prakticky je ale OFR, ktorý mal byť jedným z pilotných projektov telemedicíny v ČR, nevyužívaný.

Ulrika Simonicsová

Příspěvek byl publikován v rubrice eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.