Telemedicína v ORL (teleaudiologie, dálkové konzultace, přístroje)

Telemedicína

Je označení pro postupy, jakým způsobem by mohly být předávány informace a to i na velké vzdálenosti. Hlavním úkolem je získání informací, jejich monitorování a následné určení terapie. Všechny tři úkoly musí splňovat požadavky přenosu na dálku.

Získání informací se děje cestou rozhovoru pacienta s lékařem. Lékař následně získané informace o pacientovi může odeslat odborníkovi nebo do více specializovaných center. V dnešní době komunikace probíhá nejčastěji skrze elektronickou poštu. Velkou výhodou je snadná a rychlá konzultace s odborníkem, který může vyřešit obtížné a nejasné případy.

Přenos lze uskutečnit videi, e-maily nebo dnes již méně obvyklou cestou, prostřednictvím pošty. Na základě těchto technologií je možné zjistit stav pacienta a poskytnout mu odbornou konzultaci na dálku.

Telemedicína v ORL

ORL je chirurgický obor, který se specializuje na diagnostiku a léčbu chorob dutiny ústní, nosní a krční. Spousta jako mnoho dalších oborů medicíny zaznamenává neustálý vývoj dopředu.

Teleaudiologie

Teleaudiologie je jedním z podoborů telemedicíny, který se zabývá vyšetřením a diagnostikou sluchu pomocí hovorů a videohovorů. Využívá se zpravidla tam, kde není pacient schopen se dostavit na specializované pracoviště a to z jakýchkoliv důvodů. Jako ostatní obory telemedicíny využívá moderních komunikačních technologií k přenosu informací. Tím může probíhat komunikace v reálném čase.

Nejvíce se teleaudiologie uplatňuje při diagnostice a léčbě nejrůznějších sluchových obtíží, které postihují nejen starší dospělé, ale např. i kojence nebo novorozence.

ORL konzultace se využívají především tam, kde je nedostatek specializovaných klinik zabývajících se tímto oborem. V dnešní době by snad mělo již být samozřejmostí, že každá nemocnice by měla disponovat ORL oddělením. Bohužel, ne v každé, dosahuje úroveň vybavení nejrůznějšími přístroji nejvyšší úrovně, stejně tak, i počet odborníků je různý. Nejde tak srovnávat nějakou okresní nemocnici se specializovaným centrem při fakultní nemocnici. Proto se v poslední době začíná vyvíjet zájem o telekonzultace. Vše spočívá v tom, že se pacient dostaví ke svému ošetřujícímu lékaři, společně zkontaktují specialistu, který je například pomocí videa navede k provedení daného vyšetření.

Poruchy sluchu jsem velmi závažné, jelikož sluch je pro člověka velmi významný. Umožňuje mu sdělovat myšlenky, prožitky. Úkolem sluchu není jen analýza zvuku, ale také vyhledání informace z takto složitého signálu.

 

 

Poruchy sluchu dělíme na převodní a percepční.

U převodních poruch je překážka v přenosu zvuku umístěna v zevním zvukovodu nebo ve středním uchu.                                                                                                                      Příkladem je neprůchodnost zvukovodu, ztráta funkce kůstek, zvýšená tuhost převodního systému, …

V případě percepčních poruch je porucha ve vnitřním uchu a následně může postihovat i nervové dráhy.                                                                                                                                                     Jako příklad uvádím kochleární poruchy a poruchy sluchového nervu.

Léčba sluchových vad je velmi rozmanitá. Podávají se diuretika, neuroleptika, léky proti závratím, antihistaminika v případě alergických reakcí. Někdy je jedinou možnou terapií chirurgický zákrok nebo korekce naslouchadly.

Dálkové konzultace

Využití dálkových konzultací v poslední době narůstá. Není snad člověka, který by ji alespoň jednou v životě nevyužil. Stačí zavolat svému lékaři např. o sdělení výsledků při a po antibiotické léčbě, jakým způsobem užívat léky dále, … Možností se naskýtá nepřeberné množství.

Tento způsob komunikace je především využíván tehdy, když není možná forma osobního setkání nebo by tato setkání zabrala minimální množství času v ordinaci, ale spoustu času čekáním nebo dojížděním.

Výhodou je, že je možná u tohoto způsobu komunikace i přítomnost blízkých osob, kteří tak mohou být obeznámeni se zdravotním stavem svého příbuzného, který by jim třeba spoustu informací neřekl, protože by je jednoduše zapomněl nebo by pro něho nebyl důležité.

Jsou poskytovány jako součást celkové terapie nebo jako samostatné konzultace. V rámci celkové, systémové terapie má lékař možnost sledovat zdravotní stav svého pacienta, i když s ním nepřijde do osobního kontaktu. Samostatné informace většinou lékař poskytuje těm osobám, které se chtějí dozvědět nějaké důležité informace o dané nemoci nebo i když potřebují poradit, jak např. přistupovat k příbuznému s daným handicapem.

Audiometrie

            Jde o jednu ze základních metod vyšetření sluchu. Využívá tónového generátoru, kterým se testuje citlivost na jednotlivé tóny. Při vlastním měření má vyšetřovaný na uších sluchátka. Vyšetřující postupně zesiluje intenzitu tónu do té doby, než ho vyšetřovaný uslyší. Ten v daném okamžiku zmáčkne světelné zařízení a dá vyšetřujícímu najevo, že tón slyší. Vyšetřující zaznamená hladinu zvuku a přejde na tón s další frekvencí. Po absolvování všech frekvencí se přejde k vyšetření druhého ucha.

Tato metoda je vhodná pro objektivní a kvantitativní zjištění ztráty sluchu. Výhodou je, že lze využít audiogramu k přednastavení naslouchadla nebo k zjištění profesionální ztráty sluchu.

Další možnosti vyšetření sluchu

Vyšetření pomocí řeči                                                                                                                      slouží k zjištění poruch slyšení vysokých a nízkých tónů                                                   provádí se tak, že jedno ucho je zakryté, do vyšetřovaného ucha lékař    vyslovuje

Vyšetření ladičkami- slouží k odlišení převodních a percepčních vad

Weberova zkouška                                                                                                                    Rinneho zkouška                                                                                                                  Schwabachova zkouška

Otoakustické emise

pracuje na podkladě, že zdravé ucho generuje periodickým kmitáním vláskových buněk zvuky, které jsou emitovány středouším ven. Tyto zvuky pak lze zaznamenat a analyzovat.

Endoskopické metody

            Nacházejí v ORL široké spektrum uplatnění. Umožňuje vyšetřit středoušní dutinu zrakem pomocí vyšetřovacích nástrojů. Způsob provedení je dvojí. Buď fyziologickými anebo uměle vytvořenými cestami. Jakou metodu lékař zvolí, je na něm. Musí zhodnotit danou situaci, obstrukce zánětem a poté vybrat.

Podle způsoby cesty provedení se dělí do 3 možných cest. Ušní endoskopie, endoskopie vedená nosem a endoskopie vedená ústy.

Endoskopie horních cest dýchacích                                                                                        slouží k prohlédnutí nosních průchodů, sliznice a patologických změn

Endoskopie dolních cest dýchacích                                                                                        vyšetření hrtanu, hlasivek

Endoskopie polykacích cest                                                                                                       polykací obtíže, nádory, cizí tělesa

Endoskopické metody představují nedílnou součást komplexního ORL vyšetření. Neslouží jen k prohlédnutí jinak obtížně viditelných míst, ale umožňuje i provádět zákroky, které mnohdy nahradí otevřený chirurgický výkon. Pro pacienta představují menší zátěž a rychlejší hojení.

Kochleární implantát

            Představuje druh ušního implantátu, který se vkládá do vnitřního ucha, kde stimuluje nervy a plně nahrazuje funkci kochley. Skládá se ze dvou komponent. Z přijímacího stimulátoru, který je umístěn pod kůží. Obsahuje elektronickou součástku a anténu, které přijímají signály a převádí je na drátky s elektrodami, které jsou umístěné ve vnitřním ucho. Druhou část tvoří řečový procesor nacházející se na pokožce. Součástí je i mikrofon.

Tento malý přístrojek dokáže navrátit ztracený sluch. V poslední době je hojně využíván už u malých dětí, které se narodily s těžkou poruchou sluchu a hluchotou. Je u nich vyšší pravděpodobnost dosažení lepších výsledků, než u starších osob, které slyšely, ale o sluch přišli.

 

Pleváková Lucie

 

Příspěvek byl publikován v rubrice eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.