Teletraumatologie

Obor Teletraumatológia v sebe spája dva pojmy. A to telemedicínu a traumatológiu. Telemedicína  je prenos lekárskych informácií na diaľku ako je napríklad tlak, či tep prostredníctvom telekomunikačných technológií ako napríklad e-maily, telefóny, či prostredníctvom skype-u. Takto doktor zisťuje stav pacienta a poskytuje zdravotnícku starostlivosť a služby na diaľku. Ďalšie definície telemedicíny znejú aj takto – Program zdravotnej starostlivosti Európskej komisie ju definuje ako: ,, Rýchly prístup k vzdialeným lekárskym odborným posudkom prostredníctvom telekomunikačných a informačných technológií bez ohľadu na to, kde sa pacient alebo príslušná informácia priamo nachádzajú“. Americká telemedicínska asociácia definuje telemedicínu zase ako: ,,Telemedicína je použitie zdravotníckych informácií vymenených z jedného miesta na druhé prostredníctvom elektronických komunikácií pre zdravotníctvo a vzdelávanie pacientov, alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre účely zlepšenia starostlivosti o pacientov“.  Traumatológia je chirurgicko-ortopedický obor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou poranení najmä pohybového aparátu. V slovníku cudzích slov ju nájdeme aj pod pojmom úrazové lekárstvo či úrazová chirurgia.

 

Z obecného hľadiska sú začiatky telemedicíny spojené s obdobím, kedy boli vynájdené a zavedené telefóny, televízie a spustený internet aj pre bežných ľudí. Vďaka rýchlemu rozvoju telekomunikačných a informačných technológií sa telemedicína môže stále viac a viac rozširovať a začína sa objavovať v stále väčšom počte oborov ako je napríklad kardiológia, neurológia, psychiatria, rádiológia, patológia, dermatológia, stomatológia, oftalmológia a iné. Vo všetkých oboroch ide o prenos informácií na diaľku. Podľa toho, akým spôsobom môžeme tieto informácie prenášať, delíme telemedicínu na niekoľko častí.

A to na: – zasielanie informácií

– diaľkové monitorovanie

– diaľková terapia

  1. Zasielanie informácií

Ako prvé je nutné informácie zaznamenať a po zaznamenaní odoslať. To môžeme realizovať rôznymi spôsobmi. Od posielania informácií poštou, po odosielanie prostredníctvom internetu cez skype, e-mail a iné. Práve toto elektronické odosielanie je veľmi rýchle, umožňuje prenášať informácie do vzdialených miest a rýchlu konzultáciu a odpoveď.

  1. Diaľkové monitorovanie a vyšetrenie

Pod diaľkové monitorovanie spadá vyhodnocovanie nameraných dát v reálnom čase expertom. Jednou z možností je aj napojenie na počítač. Napríklad zlý zdravotný stav počítač vyhodnotí ako rizikový a umožní rýchle zavolanie experta. Toto sa využíva napríklad v prípade kardiostimulátorov a monitorovania srdečnej akcie. Televyšetrenie si však vyžaduje vyškolený zdravotnícky personál, ktorý asistuje pacientovi pri komunikácii s doktorom. Čo sa týka teletraumatológie je to napríklad monitorovanie a vyšetrenie pacientov v prípade hromadnej nehody, či prírodných katastrof. Takýmto spôsobom môže špecialista určiť závažnosť zranenia a klinicky ohodnotiť, či je potrebné evakuovať pacienta s daným zranením.

  1. Diaľková terapia

Táto časť telemedicíny je čo sa týka technického prevedenia najnáročnejšia. Keďže doktor a pacient sú od seba vzdialení, tak nielen diagnostika, ale aj samotná terapia je sprostredkovaná technickými prostriedkami. Toto sa využíva napríklad vo vojnovej chirurgii kedy sa jedná o snahu ochrániť chirurga. Samozrejme v tomto prípade to nie je vždy možné uskutočniť z hľadiska technických prostriedkov.

 

Keďže je telemedicína úzko spojená s technickými „vymoženosťami“ má svoje pre, ale aj svoje proti. Medzi plusy patrí hlavne zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, zdravotné sestry intenzívnejšie spolupracujú s lekármi a tak zlepšujú zdravotnú starostlivosť o pacientov, zlepšenie komunikácie medzi poskytovateľmi a zdravotnou starostlivosťou, jednoduchší prístup k medicínskym informáciám, komunikácia lekárov s pacientmi napríklad v nápravných centrách je tak bezpečnejšia a zároveň lacnejšia. Medzi mínusy patrí slabší vzťah, ktorý sa tvorí medzi doktorom a pacientom, a to z hľadiska použitia takzvanej neosobnej technológie. S tým súvisí aj etická otázka, ktorá sa zaoberá nahradením ľudí strojmi/robotmi. Ďalším mínusom je aj nutnosť  ďalšieho školenia personálu  a zmena organizačnej štruktúry.

 

Telemedicína môže okrem vyšetrenia a terapie poskytovať aj rôzne služby. Sú to napríklad:

■ Tele-konzílium – členom konzília umožňuje zúčastniť sa, aj keď nie sú prítomní

■ Tele-konzultácie – konzultácie so vzdialeným špecialistom prostredníctvom video konferenčných technológií

■ Tele-monitoring – monitorovanie vitálnych funkcií, zber a zasielanie k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

■ Tele-starostlivosť – poskytovanie časti zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti pre starých občanov v domácom prostredí na diaľku.

■ Tele-návštevy – komunikácia izolovaných a dlhodobo hospitalizovaných pacientov s ich okolím prostredníctvom video konferenčných technológií.

 

Čo sa týka teletraumatológie ako takej, je využívaná snáď vo všetkých smeroch. Ako som už vyššie spomenula, je využitá v prípade vyšetrenia a ošetrenia zranení, či poskytnutia prvej pomoci prostredníctvom telekomunikačných prístrojov ako je video, pevná linka, či mobilný telefón. Hlavne podanie prvej pomoci a s tým súvisiaci vznik a rozvoj záchrannej zdravotnej služby,  ktorá v strednej Európe funguje už od roku 1857, je veľký „nástroj“ pre využitie teletraumatológie. K rýchlemu zásahu zdravotnej služby prispelo aj zavedenie celoštátneho tiesňového telefónneho čísla 155 a po novom už aj číslo 112. Tieto čísla umožňujú v prípade núdze privolať sanitku, či využiť komunikáciu s expretom, ktorý vie ihneď podať presné informácie o tom ako podať prvú pomoc a čo robiť v danej situácii.

 

Z môjho hľadiska je rozvoj teletraumatológie a celkovo telemedicíny ešte len na začiatku. Je to však typ medicíny, ktorý je v dnešnej dobe internetu „príťažlivý“  a do budúcnosti bude veľmi využívaný. Už teraz sa pracuje napríklad na operáciách na diaľku. Avšak bola by som nerada, keby sa telemedicína a hlavne technické prístroje v nej využívané, uberala zlým smerom vývoja. Aby ľudí doktorov nenahradili stroje, pretože technika je predsa len technika a niekedy je ľudská intuícia cennejšia.

Ivana Gandžalová

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív, eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.