Teletraumatologie se zaměřením na aktivity v ČR

Pro začátek bych ráda vysvětlila, co si představit pod pojmem teletraumatologie. Když rozdělíme tento termín, získáme základ tele-což je pojem z řečtiny a znamená na dálku. Slovo traumatologie vychází z řeckého základu trauma což je rána, zranění. Traumatologie je lékařský obor, který se zabývá akutním poraněním jakéhokoliv orgánu v těle. Po převozu pacienta na traumatologii dochází k zhodnocení jeho stavu, zajištění základních životních funkcí a jednotlivá zranění dále řeší specialista. Teletraumatologie spadá pod širší pojem telemedicína. Telemdicína je spojení lékařské informatiky a telekomunikace, umožňuje dálkový přenos dat a konzultace. Podle WHO se jedná o souhrnné označení pro zdravotnické aktivity, služby a systémy provozované na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií za účelem podpory globálního zdraví , prevence a zdravotní péče, stejně jako vzdělávání, řízení zdravotnictví a zdravotnického výzkumu. Telemedicína je součástí eHelth.

Pro traumatologii je jistě důležitý přenos medicínských informací, zvláště obrazových informací, jak mezi odbornými pracovišti, tak mezi lékaři. Nespornou výhodou je nemalá úspora času, která právě v tomto oboru hraje velkou roli.

V dnešní době je snaha o vytvoření jednotného informačního systému. Problémem je najít datové standardy pro celou republiku nebo jednotlivé regiony. Snahou není vytvoření nového systému, ale vytvoření funkčního propojení již stávajících aplikací. Mezinárodním datovým standardem je HL7, který je nákladnější, ale je celosvětově rozšířen. Systém DASTA je českého původu, je dlouhodobě používán v řadě zdravotnických zařízení u nás a je podporován státem. Do budoucna by ale jistě bylo výhodnější připojení k mezinárodnímu sytému. Nyní je snaha o propojení systémů DASTA a HL7 a nalezení vztahu mezi nimi. Hovoříme-li o teletraumatlogie je nutné zmínit DICOM, což je standard pro zobrazování, distribuci, skladování, formátování a tisk dat ze zobrazovacích metod (CT,MR,UZ).

V České republice je v současné době snaha propojit traumacentra (FNsP Ostrava, FN v Plzni, NsP České Budějovice, Masaryka NsP v Ústí nad Labem, NsP Liberec, Krajská NsP Pardubice, FN Hradec Králové, Úrazová nemocnice Brno, Baťova nemocnice Zlín, FN Olomouc, FN Motol Praha, FN Královské Vinohrady Praha a Ústřední vojenská nemocnice Praha) např. i s využitím videokonferenčního spojení. Videokonference umožňuje spojit velké množství lidí z celého světa, kteří mohou sdílet své zkušenosti.

Nynější technologický vývoj umožňuje použití telemedicíny s výhodou obzvláště ve vzdálených a odlehlých oblastech či izolovaných komunitách. Jak se moderní technologie stávají uživatelsky přátelskými, jednoduššími a levnějšími je koncepce teletraumatologie integrována do moderní péče o traumata a chirurgické pacienty.

Na závěr bych podotkla, že vývoj a pokrok nelze zastavit a v medicíně je obzvlášť vítaný. Jakýkoliv systém, který umožní lékařům zjednodušit a zefektivnit práci je užitečný. Konkrétně v traumatologii jde o vteřiny a pokud se prostřednictvím telemedicíny zrychlí přenos informací, ušetří se drahocenný čas pro záchranu života. Podle mého názoru je zásadní, aby systém spolehlivě fungoval, aby se díky němu lékař mohl dostat k potřebným informacím i ze ze vzdálených koutů a aby byl systém spolehlivý a nedocházelo tak k jeho zneužití. Lékař obzvláště na traumatologii potřebuje rychlý přístup k výsledkům vyšetření a datům pořízených pomocí zobrazovacích metod, což telemedicína umožňuje.

 

Kateřina Sýkorová

 

Příspěvek byl publikován v rubrice eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.