Výuka e-Health a telemedicíny na VŠ a akademická spolupráce e-Health (nekomerční). Rozlišení výuky na technických školách a LF

Výuka e-Health a telemedicíny na vysokých školách je velice důležitá.  Využití těchto   technologií je základem budoucnosti lékařství a je nezbytné, aby ji studenti medicíny a lékaři znali a uměli použít. Studenti lékařských fakult by se měli s telemedicínou a programem eHealth seznamovat již na vysokých školách. Lépe se tím připraví na nadcházející praxi. I z toho důvodu vznikají také projekty, které se snaží implementovat postupy a myšlenky eHealth do výuky. Nejdůležitější myšlenkou je zdravotní výchova občanů s využitím eHealth a zvyšování technologické gramotnosti především starších lidí a vzdělávání zdravotnických pracovníků – zařazení základních znalostí a dovedností v oblasti využívání ICT a eLearningových technologií do specializačního a celoživotního vzdělávání a především do praxe.

Informatika a informační technologie ve zdravotnictví jsou příležitostí, která může přinést zdravotnictví nové možnosti a zlepšit jeho fungování. Principem e-Health je propojení ICT s oblastí zdravotnictví tak, aby byla zajištěna datová informovanost mezi pacienty, lékaři, lékárnami, nemocnicemi, zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami. Užívání informačních technologií v tomto sektoru přispívá ke komfortnějšímu užívání služeb zdravotnictví pro jeho zaměstnance.

 

Akademická spolupráce

Nejznámější organizací je České národní fórum pro eHealth, občanské sdružení. Jedná se o je nevládní neziskovou organizaci, která byla  založena na podporu rozvoje eHealth. Jejím cílem je především rozšířit a zvýšit povědomí o eHealth, podpoře rozvoje a komunikace v oblasti eHealth. E-Health představuje aplikace informačních a komunikačních technologií napříč celým spektrem funkcí, ovlivňujících zdraví a zdravotnictví. V rámci své činnosti se zaměřuje na vzájemnou spolupráci svých členů s občany, zdravotnickými zařízeními, zdravotními pojišťovnami, orgány veřejné správy na místní, regionální a národní úrovni a institucemi na evropské úrovni. Spolupracuje při vytváření právních předpisů v oblasti eHealth a komunikuje se  zahraničními institucemi.

Mezi další neziskové organizace, patří Svaz pacientů České republiky, Státní úřad pro kontrolu léčiv, Lékařská komora České republiky,  Lékárnická komora České republiky, Ministerstvo zdravotnictví – které má možnost přijímat legislativu a Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, která v prosinci 2013 podepsala Memorandum přípravy a realizace Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví ve spolupráci s ICT UNIE, Českého národního fóra pro eHealth, Národního telemedicínského centra a MEDTEL.

Také Evropská komise se snaží motivovat členské státy ke zvýšení investic do oblasti ICT, které by byly využity ve prospěch rozšíření eHealth.

Dne 19. 3. 2014  proběhla první  konference akademických pracovišť činných v oblasti telemedicíny a eHealth pod hlavičkou Národního telemedicínského centra.  Cílem tohoto setkání  bylo, aby se představitelé jednotlivých pracovišť osobně setkali, představili si vzájemně své činnosti, projekty a výzkumné aktivity. K nejdůležitějším cílům poté patřilo rozpoutat diskuzi o potřebnosti takovýchto aktivit a zejména navázat budoucí partnerství a spolupráci mezi jednotlivými pracovišti.

Je dobrou zprávou, že se rozšiřuje  spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví, technickými vysokými školami (Západočeská univerzita Plzeň, Vysoká škola báňská Ostrava, ČVUT a lékařskými fakultami v Praze, Olomouci a Brně).

Výuka na technických VŠ

Technické a odborné vysoké školy  zajímá  e-Health a především telemedicína z hlediska hardwarových a softwarových  nástrojů, ekonomického přínosu pro hospodářství, statistického vyhodnocení sebraných dat, integrace  a technologie přenosu dat  a implementace informačních technologií. Mezi tyto školy patří Vysoké učení technické v Brně (VUT), kde na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií najdeme studijní obory Biomedicínské technologie a bioinformatika, Biomedicínská elektronika a biokybernetika nebo Teleinformatika. Ale také České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), které má přímo Fakultu biomedicínského inženýrství. Další vysokou školou je např. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, kde najdeme studijní obor Biomedicínský technik a Biomedicínské inženýrství. Pokud si však dobře prostuduji všechny studijní programy, nikde není k nalezení samostatný obor věnovaný telemedicíně.

Výuka na LF

Zatím jediná faktulta, která se vážně zajímá o výuku e-Health a telemedicíny je 1. Lékařská fakulta UK v Praze. Spolupracuje s fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Na 1.LF existuje volitelný předmět, který se jmenuje „e-Health a telemedicína“. Jedná se o jednosemestrální předmět. Na první přednášce studenti zjistí, co to vlastně telemedicína a e-Health je, seznámí se s historií těchto technologií a jejími použitími ve světě. Další výuka potom probíhá už pouze přes internet.

Po prostudování internetových stránek ostatních lékařských fakult jsem zjistila, že na 2.LF  se telemedicína a e-Health objevuje jako součást  volitelného předmětu Informační a komunikační technologie pro 4. a 5. ročníky, v Olomouci a Brně se lze setkat s problematikou pouze formou seminářů a 3.LF a LF v Plzni a Hradci Králové se touto problematikou vůbec nezabývá. Je škoda, že tamní studenti nebudou mít při vstupu do praxe podobné startovací podmínky jako studenti 1.LF.

Je velmi důležité vyučovat  e-Health a telemedicínu na lékařských fakultách neboť je nezbytné, aby lékař dovedl využívat ke své práci veškerých výhod  informačních technologií. Pomůže to zrychlit a zefektivnit jeho práci a uspoří čas a nervy pacientům.

dne 27.4.2014

Petra Šrollová, kruh 2013

Použité zdroje:

www.stránky VŠ a LF

www.ntmc.cz

www.ehealthforum.cz

www.is.muni.cz

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Seminární práce 2014. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.